วันทีี่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายจัดโครงการในรายวิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้ไปจัดโครงการที่โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับโครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 60 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักป่าชุมชน ณ บ้านสร้างแซ่ง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ประจำวิชา

 

กลุ่มที่ 1

โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน

ณ โรงเรียนโสกเสี้ยวแสนสุข

กลุ่มที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกรักป่าชุมชน

ณ บ้านสร้างแซ่ง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon