วันที่ 5 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมการโต้วาทีสะท้อนปัญหาสังคมเกี่ยวกับบทละครไทย โดยใช้ทักษะแนวคิดในรายวิชามนุษย์กับสังคมและวิชาพลวัตพฤติกรรมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงในการโต้วาทีในครั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon