ระดับปริญญาตรี เปิด 2 สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง)


ระดับปริญญาโท เปิด 1 สาขาวิชา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง)

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon