By A Web Design

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนา" จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์คัมภีรภาพ  มหาคมฺภีโร พระอาจารย์ขวัญประชา  ธมฺมวุฒโฑ และอาจารย์สุทธินันธ์  พรหมพันธุ์ใจ เข้่าร่วมงานในครั้งนี้
Read more...
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคาะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 (บรรพชิตและคฤหัสถ์)ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ประจำวิชา
Read more...
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอาจารย์ทวี  อภโย  อาจารย์วรเทพ  เวียงแก และอาจารย์สุทธินันท์  พรหมพันธุ๋ใจ เข้าร่้วมการประชุม
Read more...
 


Page 2 of 4

สำหรับอาจารย์

กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์

ลิงค์ภายนอก

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon