By A Web Design

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  ได้จัดกิจกรรมการโต้วาทีระหว่างนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองปี 2-3 เกี่ยวกับเรื่องนโยบายประชานิยมรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ซึ่งเป็นส่งนหนึ่งของรายวิชาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครองไทย  โดยมีนางสาวพิชญานันท์   นามศรี  เป็นผู้ดำเนินรายการโต้วาที และมีพระอาจารย์ทวี  อภโย อาจารย์สุทธินันธ์  พรหมพันธุ์ใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Read more...
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปีที่ 2-3  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ได้ทำการสอบกลางภาคในรายวิชาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การเมืองการปกครองของไทย  ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีพระอาจารย์ทวี  อภโย  เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ

 

Read more...
 
มื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ โดย นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พระอาจารย์ทวี อภโย เป็นแม่งานหลักในการดำเนิงาน คลิกอ่านต่อ
 


Page 3 of 4

สำหรับอาจารย์

กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์

ลิงค์ภายนอก

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon